ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της A.E <ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ >
Αρ.ΜΑΕ 30183\01\B\93\37(00) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ :ΟΟ1753901000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους
της ανώνυμης εταιρείας <ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ > σε Τακτική Γενική Συνέλευση στίς
05η
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα & ώρα 12:00 μ.μ στην Αθήνα, οδός Κνίδου 6, 4ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 28ης χρήσης
01/01/2021 – 31/12/2021 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) .
2. Εγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου
από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών
πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2021.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2022.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
6. Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος πού επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να
καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλλει τά σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα 29/07/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο