ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Α.Ε <ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ >

Αρ.ΜΑΕ 30183\01\B\93\37(OO) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ :001753901000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας,… Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας <ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ >  σε Τακτική  Γενική  Συνέλευση  στις 02η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη & ώρα 12:00 μ.μ στην Αθήνα, οδός Ρόδου 227, 40ς όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

  1. Υποβολή και έγκριση οικονοµικών κατοστόσεων- προσόρτημα

οικονομικής κατόστοσης της 26ης χρήσης 01/01/19-31/ 12/19.

  1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων- προσόρτημα

οικονομικής κοτόστασης της 27ης χρήσης 01/01/20-31/ 12/20.

  1. Έγκριση τών εκθέσεων του Δ.Σ..
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το πεπραγμένα της χρήσεων 2019 , 2020.
  3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2020.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλλει τά σχετικά αποδεικτικά έγγραφο καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημεροµηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα 15/07/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο